OŚWIATA

 

 

    


"Scalenie gruntów"
(02.11.2018)
A A A

 

Scalanie gruntów w powiecie świdnickim we wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek, gm. Strzegom oraz wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gm. Jaworzyna Śląska

Niniejsze zadania Powiat Świdnicki realizuje dzięki pomocy finansowej  z udziałem środków finansowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Scalenie gruntów” poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięć jest poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalenia poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych.

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Scalenie gruntów wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek, gm. Strzegom, powiat świdnicki” Powiat Świdnicki pozyskał w 2017 roku nieco ponad 8,3 mln zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi ok. 5,3 mln zł. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach II naboru operacji typu „Scalanie gruntów” uzyskał 123 punkty i zajął I miejsce na liście rankingowej.

Powierzchnia obszaru scalenia wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek: 1226,51 ha
Liczba uczestników scalenia: 362

Planowane drogi do przebudowy: 5,93 km
Planowana powierzchnia do rekultywacji: 2,89 ha

Planowana długość zadrzewień i zakrzewień: 4,77 km

Zakończenie realizacji operacji planuje się na rok 2021.

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Scalenie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gm. Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki” Powiat Świdnicki pozyskał w 2018 roku ponad 7,7 mln zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi ok. 4,9 mln zł. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach III naboru operacji typu „Scalanie gruntów” uzyskał 123 punkty i zajął I miejsce na liście rankingowej.

Powierzchnia obszaru scalenia wsi Piotrowice Świdnickie i części Pastuchowa: 869,09 ha
Liczba uczestników scalenia: 262

Planowane drogi do budowy: 0,89 km

Planowane drogi do przebudowy: 4,25 km
Planowana powierzchnia do rekultywacji: 1,19 ha

Planowana długość zadrzewień i zakrzewień: 4,76 km

Zakończenie realizacji operacji planuje się na rok 2022.

Wykonawcą scaleń na mocy porozumień pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Starostą Świdnickim jest Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu. Operację koordynuje i od strony formalnej prowadzi z upoważnienia Starosty - Geodeta Powiatowy, przy udziale Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy.

 

 

 


 

Informacje ogólne

Powiat Świdnicki realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

 • "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach" nr RPDS.07.02.04-02-0001/16
   

 • "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni i warsztatów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy, Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy, Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy, Zespole Szkół w Strzegomiu, Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie i Zespole Szkół im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach" nr RPDS.07.02.04-02-0002/16
   

 • Zwiększenie efektywności powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków: Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul. Parkowej 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 30, internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 nr RPDS.03.03.04-02-0026/16
   

 • Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk"
   

 • Budowa drogi powiatowej 3396D
   

 • Dni Wallensteina w Świdnicy
   

 • Wrota do bajki
   

 • Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego

 


 

 |  do góry  |