Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej ds. opiniowania  ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku. 

 1. Kandydatami na członków komisji konkursowej są osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).
 2. Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać następujące warunki:
 3. a) posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
 4. b) posiadać znajomość sektora pozarządowego,
 5. c) posiadać wiedzę z zakresu obszaru tematycznego, w którym będą dokonywać oceny ofert.
 6. Komisja konkursowa powoływana jest w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu w Świdnicy, w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
 7. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
 8. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:
 9. a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
 10. b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
 11. c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Świdnicy w oparciu o posiadane przez kandydata doświadczenie i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.          
 13. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1207/2024 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 6 lutego 2024 r.
 14. Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 12 lutego 2024 r. do godz. 10.00 na adres: Starostwo Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, lub przesłać drogą elektroniczną na adres justyna.krygier@powiat.swidnica.pl.          

Banery/Logo