OŚWIATA

 

 

    

 
Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk

A A A

 

Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 – Edukacja Działanie 10.4 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.1 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 210 552,50 zł
Kwota dofinansowania: 4 000 024,87 zł

Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 30.11.2018 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

Cele projektu:

  • osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności uczennic i uczniów szkół placówek Dolnego Śląska kształcących się w zawodach deficytowych i RIS na rynku pracy poprzez realizację 5 zadań projektowych,

  • doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych (zorientowanych na przemysł) uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego regionu.

Projekt realizowany przez:

  1. Partnera Wiodącego: Województwo Dolnośląskie, Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji i Nauki

  2. Partnerów: Politechnika Wrocławska, Powiat Bolesławiecki, Powiat Dzierżoniowski, Powiat Kamiennogórski, Powiat Kłodzki, Powiat Lubański, Powiat Oleśnicki, Powiat Polkowicki, Powiat Strzeliński, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Powiat Wołowski, Powiat Ząbkowicki, Gmina Jelenia Góra, Gmina Legnica, Gmina Wałbrzych, Gmina Wrocław

  3. Realizatora: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Grupy docelowe stanowią uczennice i uczniowie oraz nauczycielki i nauczyciele dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, które kształcą w zawodach deficytowych i RIS tj.: Technik spedytor , Technik logistyk, Technik cyfrowych procesów graficznych, Technik elektryk, Technik informatyk, Technik mechanik z kwalifikacją M.19., Elektryk, Operator obrabiarek skrawających.

W realizacji projektu wezmą udział 43 szkoły/placówki z terenu województwa dolnośląskiego. Z nich zostanie dokonana rekrutacja grupy docelowej, którą stanowią 623 uczennice i 1867 uczniów oraz 24 nauczycielki i 36 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Zadania projektowe:

Zadanie 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej:

Zajęcia będą odbywały się w grupach liczących 12-15 osób na halach symulacyjnych Politechniki Wrocławskiej. Część zajęć zostanie przeprowadzonych metodą wykładu, a część w formie zajęć praktycznych. Programy szkoleń będą podlegały aktualizacji w celu dostosowania do potrzeb uczestników szkoleń.

Zadanie 2. Współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej (koła współpracy zorientowane na przemysł).

Zainicjowana zostanie współpraca pomiędzy kołami zainteresowań szkół zawodowych objętych projektem, a kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej. Przewiduje się powstanie 20 branżowych kół naukowych zorientowanych na przemysł. Efektami prac kół będą mini-prototypy, opisy merytoryczne lub raporty, które będą mogły posłużyć za punkt wyjściowy do dalszej współpracy w tym zakresie.

Zadanie 3. Praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.

Uczennice i uczniowie w liczbie 221 osób podejmą realizację staży zawodowych w systemie miesięcznym w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się szkoła. Dla uczniów technikum lub szkoły policealnej przewiduje się staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego w celu zwiększenia wymiaru staży zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Umiejętności jakie nabędą uczniowie podczas realizacji staży, ułatwią im wejście na rynek pracy zwiększając ich konkurencyjność oraz wzrost szans na uzyskanie stabilnej, dobrze płatnej pracy.

Zadanie 4. Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli dolnośląskich szkół kształcących w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje RIS.

Nauczycielki i nauczyciele zawodu kształcących w zawodach deficytowych i RIS otrzymają wsparcie w postaci zajęć laboratoryjnych, uzupełnione o treści metodyczne. Zajęcia w 10 grupach szkoleniowych 6 osobowych zostaną zrealizowane przez pracowników naukowych w salach dydaktycznych i laboratoryjnych wyposażonych w sprzęt wysokospecjalistyczny Politechniki Wrocławskiej oraz specjalistów z DODN we Wrocławiu..

Zadanie 5. Doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji pozostałych zadań w projekcie.

W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia dla szkół uczestniczących w projekcie. Dla poszczególnych partnerów przewidziano zakup 18 kompletów, na które składają się produkty i urządzenia, które będą wykorzystywane w zakresie nauczania w ramach przedmiotów deficytowych. Zakup doposażenia umożliwi pełniejsze rozwijanie wykorzystanie umiejętności i wiedzy u uczniów. Zakup doposażenia jest ściśle związany z branżami i zawodami deficytowymi.

 


 

 |  do góry  |