OŚWIATA

 

 

    


Budowa drogi powiatowej nr 3396 D 
na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy.

A A A

 

 

1. Geneza i istota projektu

Jednym z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły się w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 programującym wykorzystanie środków Unii Europejskiej, stało się dążenie do poprawy stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku, a w szczególności poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego, poprawy jakości połączeń z drogami krajowymi, poprzez inwestycje związane z infrastrukturą drogową i obiektami towarzyszącymi, prowadzone na obszarze dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o istotnym znaczeniu dla regionalnego układu transportowego.

Obecnie istniejąca droga powiatowa nr 3396 D łączy drogę krajową nr 5 z ul. B. Stęczyńskiego w Świdnicy. Ma on całkowitą długość 15034,0m. Trasa przebiega przez obszary użytkowane rolniczo, tereny zabudowane i leśne. Droga zapewnia komunikację pomiędzy miejscowościami Mielęcin, Łażany, Żarów, Wierzbna, Wiśniowa i Świdnica. Poprzez połączenie z drogą krajową nr 5 i z drogami wojewódzkimi zapewnia dostęp do podstawowych połączeń komunikacyjnych kraju, w tym autostrady A4. Znajdując się w obszarze bezpośredniego oddziaływania komunikacyjnego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE) stanowi ważne ogniwo w sieci transportowej tego rejonu.

Szerokość istniejącej jezdni waha się w granicach od 5,50m-7,0m. Szerokość poboczy wynosi 0,5-1,5 m. Poza obszarem zabudowanym występują obustronne rowy przydrożne. Na poboczach drogi rosną liczne drzewa. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna.

Droga przecina linię kolejową, przebiegającą przez Żarów, rzeki Dąbia, Strzegomka i Potok Jabłoniec. Skrzyżowanie z linią kolejową jest w jednym poziomie jako przejazd kolejowy z zaporami. Nad rzekami znajdują się mosty żelbetowe o rozpiętości nie przekraczającej 11,0m. Liczba zdarzeń drogowych wzrasta w bardzo szybkim tempie, a droga nie jest przygotowana do prowadzenia zwiększającego się ruchu, a w szczególności ruchu ciężkiego.

Teren przez który przebiega istniejąca droga posiada dość duże pochylenia. Różnica wysokości pomiędzy najwyższym punktem terenu i najniższym wynosi ponad 50,0m. Rzędne terenu w rejonie drogi krajowej nr 5 wynoszą ok. 178,70 m n.p.m., a w rejonie Świdnicy 230,0 m n.p.m.

Na obszarach zabudowanych występują chodniki, zatoki autobusowe, miejsca postoju. Na niektórych odcinkach jezdnia znajduje się w odległości nie większej niż 1,0m od ścian budynków. Dodatkowo znaczny ruch samochodowy, jaki odbywa się tą drogą, a w szczególności ruch ciężki, jest przyczyną znacznych uciążliwości akustycznych na terenach mieszkalnych położonych wzdłuż drogi. Na skrzyżowaniach z drogami i ulicami, w wielu wypadkach brak jest zapewnionej widoczności .

Geometria drogi, jej usytuowanie w planie i niweleta na wielu odcinkach nie spełniają wymagań technicznych dla dróg klasy G. Nawierzchnia jezdni jest w złym stanie technicznym, występują liczne koleiny ,wyboje, spękania. Wraz ze wzrastającym ruchem ciężkim następuje stopniowa degradacja infrastruktury drogowej.

Projekt uwzględnia oczekiwania i potrzeby zgłoszone przez grupy docelowe, a jego zakres jest dostosowany do ich potrzeb. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu świdnickiego: gmin – Żarów, Jaworzyna Śląska, Świdnica i Świdnica Miasto; obręby ewidencyjne: Łażany, Miasto Żarów, Piotrowice Świdnickie, Nowice, Bagieniec, Sulisławice, Zawiszów, Świdnica: Osiedle Młodych.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się budowę drogi powiatowej nr 3396D o długości 13,076 km, oraz 5 obiektów inżynieryjnych: 3 wiadukty,1 most i 1 estakada. Projekt budowlany obejmuje budowę drogi powiatowej o jednej jezdni, jednak na etapie opracowywania geometrii drogi, niektóre elementy i parametry techniczne , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 43 , poz.430) zostały przyjęte jak dla układu dwóch jezdni. W podstawowym przebiegu projektuje się jezdnię o szerokości 2x3,5 m tj. 7,0 m plus obustronne opaski o szerokości 0,5 m każda. Opaski posiadają konstrukcję taką jak jezdnia. Za opaskami znajdują się obustronne pobocza o szerokości 1,25 m obniżone o 4 cm wysypane grysem. Całkowita szerokość korony drogi wynosi 10,50 m. W rejonie skrzyżowań przewiduje się przekrój dwujezdniowy. Pas rozdziału pomiędzy jezdniami przyjęto o szerokości 3,0 m. Szerokość w liniach rozgraniczenia wynosi 35,00m.

Realizacja inwestycji również umożliwi nowe połączenie drogowe pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 jak i przyczyni się do ożywienia gospodarczego regionu, przez który projektowany jest jej przebieg. Początek nowego odcinka drogi powiatowej nr 3396D znajduje się w km 3 487,000 istniejącej drogi powiatowej nr 3396D i kończy włączeniem w drogę wojewódzką nr 382. Projektowana długość drogi wynosi 13 076,00 km. Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 3396D posiada połączenia z istniejącym przebiegiem drogi powiatowej o tym samym numerze poprzez trzy skrzyżowania skanalizowane (skrzyżowanie nr 1, rondo nr 1, rondo nr 2). Poprzez skrzyżowanie skanalizowane czterowylotowe projektowany odcinek krzyżuje się z drogą powiatową nr 2880D, natomiast przez zwykłe czterowylotowe z drogami powiatowymi nr 2937D i 2940D. Na szlaku projektowana droga przecina drogi gminne, często o nawierzchni utwardzonej nieulepszonej, z którymi łączy się w formie zjazdów. Inwestycja kończy się włączeniem poprzez rondo duże czterowylotowe (docelowo pięciowylotowe – dojdzie włączenie tzw. Małej Obwodnicy Świdnicy) w drogę wojewódzką nr 382. Wszystkie wloty projektowanego ronda są skanalizowane. Tutaj będzie następowało rozdzielenie ruchu tranzytowego, ruchu do Świdnicy i ruchu do Stref Ekonomicznych.

W wyniku realizacji inwestycji poprawią się parametry dróg stanowiących połączenia z systemem sieci TEN-T, zwiększona zostanie nośność drogi co jest szczególnie istotne jeśli chodzi o funkcjonowanie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE). Projekt realizuje cel priorytetu nr 2 SRK „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej” oraz cel priorytetu nr 6 „Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej”. Jest także zgodny z celem nr 3 NSRO „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”, a także celem szczegółowym nr 2 RPO WD „Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej” i celem Priorytetu 3 RPO WD. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników SRK, NSRO oraz RPO WD.

 

2. Nazwa i cel projektu

Tytuł projektu:
Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy.

Cel projektu:

Zasadniczym celem projektu inwestycyjnego jest połączenie istniejących obszarów akty-wizacji gospodarczej w regionie oraz połączenie miast regionu z pobliską autostradą A4. Zadanie to wiąże się z inwestycjami w centrach aktywności gospodarczej, czyli w Żarowie, Świdnicy, a pośrednio także w Świebodzicach i Wałbrzychu. W wyniku inwestycji – głównie zagranicznych – powstały tam i powstaną w przyszłości tysiące nowych miejsc pracy. Warunkiem sprawnego funkcjonowania tych obszarów jest zapewnienie właściwej infrastruktury transportowej, w tym celu trzeba zbudować nowy system dróg.

Główny cel niniejszego projektu jest spójny z celem Priorytetu 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport") Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działania 3.1. Infrastruktura drogowa, którego założeniem jest inwestowanie w budowę i modernizację regionalnej i subregionalnej sieci dróg, w celu poprawy jakości połączeń i infrastruktury drogowej i poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego i atrakcji turystycznych.

Projekt przyczyni się do realizacji następujących celów szczegółowych:

  • poprawa jakości regionalnej infrastruktury drogowej

  • pobudzenie rozwoju gospodarczego regionu związanego z rozwojem przedsiębiorstw

  • poprawę jakości połączeń wewnętrznych z siecią dróg krajowych i TEN-T

Główny cel niniejszego projektu jest spójny z celem Priorytetu 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport") Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działania 3.1. Infrastruktura drogowa, którego założeniem jest inwestowanie w budowę i modernizację regionalnej i subregionalnej sieci dróg, w celu poprawy jakości połączeń i infrastruktury drogowej i poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie ośrodków rozwoju gospodarczego i atrakcji turystycznych.


PLIKI DO POBRANIA: 

 

 


 

 |  do góry  |