OŚWIATA

 

 

    

Powiat Świdnicki jest Beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich
pt.: "Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego"
nr RPDS.10.02.04-02-0017/17

 

Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego

A A A

 

 

Projekt dotyczy osi priorytetowej:
"Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

Projekt realizowany jest w

  • Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy,

  • Zespole Szkół Specjalnych w Świebodzicach,

  • Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu,

  • Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej,

poprzez:

  • doposażenie w/w szkół i placówek w pomoce dydaktyczne,

  • organizację zajęć uzupełniających ofertę szkoły/placówki,

  • organizację doradztwa i opieki psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz szkolenie,

  • doradztwo i inne formy doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli pod kątem pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 279 uczniów (74 dziewcząt, 205 chłopców), dla których odbędą się zajęcia dostosowane do ich stopnia niepełnosprawności oraz 77 nauczycieli (68 kobiet, 9 mężczyzn), którzy wezmą udział w doskonalących szkoleniach specjalistycznych oraz podnoszących ich kwalifikacje do pracy z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zaktywizowani zostaną również rodzice dzieci uczęszczających do tych szkół , którzy wezmą udział w szkoleniach.

Projekt realizowany będzie od 01 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Wartość projektu: 1 616 698,38 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 535 862,38 zł

 

 


 

 |  do góry  |