OŚWIATA

 

 

     

  

Czas na zawodowców

A A A

 

Projekt „Czas na zawodowców” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 – Edukacja Działanie 10.4 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.1 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Całkowita wartość projektu wynosi: 7.236.537,00 zł
Kwota dofinansowania: 6.874.710,15 zł

Okres realizacji projektu: od 01.04.2018 r. do 31.08.2019 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów i nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska.

Cele projektu:

 • poprawa sytuacji absolwentów szkół zawodowych regionu na rynku pracy poprzez wzrost ich konkurencyjności dzięki dobremu przygotowaniu do podjęcia pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie bądź zakładzie pracy,

 • zwiększenie potencjału nauczycieli zawodu poprzez podwyższenie ich kwalifikacji we współpracy z uczelnią wyższą i rynkiem pracy oraz zapewnienie szkolenia z zakresu innowacyjnej dydaktyki podnoszącego umiejętności interpersonalne,

 • wzrost konkurencyjności regionu dzięki polepszeniu warunków konkurencyjności absolwentów szkolnictwa zawodowego na rynku pracy.

Projekt realizowany przez:

 1. Partnera Wiodącego: Województwo Dolnośląskie, Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji i Nauki

 2. Partnerów: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy, Powiat Dzierżoniowski, Powiat Głogowski, Powiat Oleśnicki, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Powiat Ząbkowicki, Gmina Jelenia Góra, Gmina Legnica, Gmina Wałbrzych.

Grupy docelowe stanowią uczennice i uczniowie oraz nauczycielki i nauczyciele dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, które kształcą w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik z kwalifikacją M.19 technik, informatyk, technik analityk, technik agrobiznesu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik rolnik/rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik ochrony środowiska.

W realizacji projektu wezmą udział 32 szkoły/placówki z terenu województwa dolnośląskiego. Z nich zostanie dokonana rekrutacja grupy docelowej, którą stanowią 678 uczennice i 1.257 uczniów oraz 120 nauczycielki i 40 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Zadania projektowe:

Zadanie 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów:

Zajęcia będą odbywały się w grupach liczących 15 osób na halach symulacyjnych Politechniki Wrocławskiej oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Część zajęć będzie miało charakter warsztatowo – laboratoryjny, część zajęć zostanie przeprowadzonych metodą wykładu, a część w formie zajęć praktycznych. Programy szkoleń będą podlegały aktualizacji w celu dostosowania do potrzeb uczestników szkoleń.

Zadanie 2. Szkolenia dla nauczycieli:

Szkolenia dla nauczycieli zawodów zostaną zrealizowane przez Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 1. szkolenia zawodowe - w ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty i szkolenia dla kadry dydaktycznej szkół zawodowych Dolnego Śląska, które prowadzą kształcenie, w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik z kwalifikacją M.19 technik, informatyk, technik analityk.
  Szkolenia będą prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej, uzupełnione o treści specjalistów z przemysłu. Grupa szkoleniowa ze względu na warsztatowy charakter nie będzie przekraczała 6 osób.
   

 2. innowacyjna dydaktyka – 3-dniowe intensywne szkolenie o charakterze warsztatowym z zakresu optymalizacji warsztatu dydaktycznego o metody innowacyjne: eksperymentu naukowego lub/i problemowe, projektowe, wykorzystania narzędzi typu inquiry based learning. Zajęcia zostaną zrealizowane w taki sposób, aby wyposażyć nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i realizacji procesu dydaktycznego metodami innowacyjnymi, w szczególności metodą eksperymentu naukowego. Szkolenia będą realizowane w grupach 6 osobowych a prowadzone będą przez pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
   

 3. kompetencje interpersonalne - 2-dniowe intensywne szkolenia o charakterze warsztatowym z zakresu kompetencji interpersonalnych i społecznych dla 15 osobowych grup uczestników. Zajęcia zostaną przeprowadzone w taki sposób, aby wyposażyć uczestników w kompetencje wspomagające ich efektywność dydaktyczną oraz mogące wpłynąć na optymalizację ich relacji z uczniami, takie jak: umiejętność autoprezentacji, kompetencje negocjacyjne, budowania autorytetu, budowania relacji, zarządzania czasem.

Zadanie 3. Obozy naukowe:

Nawiązana zostanie trwała współpraca pomiędzy kołami naukowymi zainteresowań szkół zawodowych objętych projektem, a kołem naukowym Politechniki Wrocławskiej.
Uruchomionych zostanie 10 obozów naukowych 20 osobowych wspierających uczennice i uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik z kwalifikacją M.19 technik, informatyk, technik analityk. Uczestnicy obozu realizować będą program zaproponowany przez Politechnikę Wrocławską na zajęciach warsztatowo-projektowych oraz będą realizować projekt pod kierunkiem prowadzących z Politechniki Wrocławskiej wspólnie ze studentami z kół naukowych. Efektem prac będą mini-prototypy, opisy merytoryczne lub raporty.

Zadanie 4. Współpraca kół branżowych szkół z Dolnego Śląska z kołami naukowymi na uczelniach wyższych:

Zrealizowanych zostanie 19 projektów przez uczniów szkolnych branżowych kół zainteresowań i studenckich kół naukowych. Tematy współpracy zaproponuje Politechnika Wrocławska w uzgodnieniu ze szkołą. Efektem prac będą mini-prototypy, opisy merytoryczne lub raporty, które będą mogły w przyszłości posłużyć za punkt wyjściowy do dalszej współpracy w tym zakresie. Prowadzone działania będą na bieżąco monitorowane przez zespół merytoryczny składający się z przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej oraz Lidera projektu. W ramach zadania, oprócz pracy w grupach mieszanych (student-uczeń) na Uczelni (w pracowniach projektowo – laboratoryjnych), uczestnicy będą mieli okazję poznać problem od strony praktycznej oraz na bieżąco korzystać ze wsparcia merytorycznego wykładowców akademickich.

Zadanie 5. Staże i praktyki zawodowe u pracodawcy:

W projekcie zaplanowano realizację staży i praktyk zawodowych, przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się szkoła. Dla uczniów technikum lub szkoły policealnej przewiduje się staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Staże i praktyki prowadzone będą w systemie miesięcznym, w wymiarze 150 h. Umiejętności nabyte w okresie stażu ułatwią uczniom wejście na rynek pracy, zwiększą ich konkurencyjność na tym rynku i szansę uzyskania stabilnej, dobrze płatnej pracy.

 


 

 |  do góry  |