STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 24 listopada (środa) o godz. 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Porządek obrad wygląda następująco:

 1.  Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu XXVIII sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok;
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;
  e) w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy na lata 2021-2023;
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Świdnickiego.
 9. Wnioski i oświadczenia.
 10. Informacje dla radnych.
 11. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.