STAROSTWO POWIATOWE w Świdnicy

Oferta złożona w trybie artykułu 19 a.

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość wglądu w ofertę złożoną przez organizację pozarządową w trybie artykułu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023. 

Złożona oferta znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w zakładce "ogłoszenia", "oferty w trybie pozakonkursowym (artykuł 19).