Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

Aktualności z NGO

 


Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
(28.10.2020)

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej ds.   opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu świdnickiego w 2021 roku”

Logo NGO

W związku z ogłoszeniem Zarządu Powiatu w Świdnicy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu świdnickiego w 2021 roku zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

 1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić poniższe warunki:

1) być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Powiatu Świdnickiego bądź osobą wskazaną przez nie.

2) złożyć pisemne zgłoszenie na członka ww. Komisji Konkursowej.

3) posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.

4) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można składać w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica, pokój 119, I piętro lub przesłać drogą elektroniczną na adres be@powiat.swidnica.pl do dnia 30.10.2020 roku do godziny 13.00.

Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

 1. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Świdnicy w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
 3. Zarząd Powiatu w Świdnicy lub osoba przez niego upoważniona powołuje Komisję Konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

7. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest bezpłatny.

PLIK DO POBRANIA:

 


Konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
(20.10.2020)

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu świdnickiego w 2021 roku”.

PLIKI DO POBRANIA:


Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"
(18.09.2020)

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag dotyczących załączonego programu współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Konsultacje potrwają od 23 września 2021 roku do 25 września 2021 r.

Uwagi i opinie proszę zgłaszać na załączonym formularzu drogą mailową na adres be@powiat.swidnica.pl lub przekazać do Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, pok. 119, do dnia 25 września 2021 r.

Do pobrania:


Program współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

PLIK DO POBRANIA:

 • Uchwała nr XII /120/2019
  Rady Powiatu Świdnickiego
  z dnia 27 listopada 2019
  w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Powołanie Rady Pożytku Publicznego 

W dniu 4 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu Świdnickiego powołał Powiatową Radę Pożytku Publicznego w Powiecie Świdnickim. W skład rady weszli: Przedstawiciele Rady Powiatu: Zbigniew Zduńczyk i Krystian Ulbin, Przedstawiciele Zarządu Powiatu: Zygmunt Worsa i Justyna Krygier, Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych: Krystyna Pilarczyk, Maciej Korłub, Elżbieta Dudziak, Ryszard Kielar i Piotr Wywrot. 


Ważna informacja dla NGO
(20.01.2020)

Szanowni Państwo. 

Informuję, iż zgodnie z § 8. 1. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449):

 1. Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4—9, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

 2. Organ ewidencyjny na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w trybie określonym dla wpisu do ewidencji, dokonuje niezwłocznie zmian danych w ewidencji.

Nawiązując do powyższych zapisów informuję, iż wszelkie zmiany statutu tj.: nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego, celu działania, teren działania, imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i komisji rewizyjnej, dokonuje się na podstawie wniosku klubu. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.

Opłata za wydanie decyzji wynosi 10 zł i należy ją uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Świdnicy: 97 1240 1978 1111 0010 0166 5027 oraz załączyć do wniosku o wpis zmian do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej; uczniowskich klubów.

Z opłaty skarbowej zwolnione są uczniowskie kluby sportowe.

PLIK DO POBRANIA:

 • Wniosek

 


Archiwalne informacje dotyczące tego zagadnienia znajdują się na poprzedniej wersji strony pod adresem:
https://powiat.swidnica.pl/strony/wspolpraca_ngo_aktualnosci.htm


 

Banery/Logo