AKTUALNOŚCI

 

 

  

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
(24.04.2020)

A A A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

 

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.

Ze świadczenia skorzystać mogą:

  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;

  • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;

  • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;

  • podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);

  • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

  • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

  • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.pfron.pl

W dokumencie stanowiącym załącznik do uchwały nr 29/2020 Zarządu PFRON z dnia 1 kwietnia 2020 roku pn.: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” określono moduły, obszary i zadania programu oraz maksymalne kwoty pomocy finansowej i warunki przyznania pomocy

Wniosek:

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III
Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00) oraz pracownikom PCPR w Świdnicy 74/851-50-31 w godz. od 7.15 do 15.15.

Informacje można znaleźć również na stronie www.pcpr.swidnica.pl   zakładce Moduł III.

 

 


 

 |  do góry  |