STAROSTWO POWIATOWE

 

 

  

Na sprzedaż

A A A

 


Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza I rokowania na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 16 w Świdnicy, obręb Śródmieście, AM-10, w granicach działki nr 1478 o powierzchni 0,2196 ha.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SW1S/00068243/5, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy

Lokal mieszkalny nr 5, usytuowany jest na parterze budynku składa się z przedpokoju, pokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni 31,9 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie o powierzchni 7,34 m2, położone na poziomie piwnicy. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, i centralnego ogrzewania (z lokalnej kotłowni położonej w piwnicy budynku).

Instalacja gazowa w budynku, nie doprowadzona do lokalu.

Zgodnie z zaświadczeniem znak WB.705.89.2015.2 Starosty Świdnickiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. przedmiotowy lokal spełnia wymagania samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.).

Sprzedaż lokalu następuje wraz z udziałem w wysokości 4,070% w częściach i urządzeniach wspólnych budynku oraz prawie własności działki nr 1478.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnicy – „Śródmieście-Południe” (Uchwała nr XLVI/546/10 Rady miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. Dz.Urz. Woj. Doln. Nr 142, poz 2211), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem K1.2/UM – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona.

Zaliczka wynosi 10.000,00 zł.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 76.000,00 zł.

Zaliczka musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego

nr 77 1560 0013 2400 1240 2786 0005 do dnia  06.10.2015 r.

Zaliczka wpłacona po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach.

Zaliczka nabywcy zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócona na ich konta niezwłocznie po rokowaniach.

Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości przed otwarciem rokowań.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualną kserokopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do rokowań.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę

 • datę sporządzenia zgłoszenia;

 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

 • kopię dowodu wpłaty zaliczki;

 • nr konta, na które należy zwrócić zaliczkę.

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające powyższe dane. Zgłoszenie powinno znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej „Nieruchomość w Świdnicy ul. Żeromskiego 16”.

Zgłoszenia należy składać w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w terminie do dnia 06.10.2015 r. do godz.12.00 w pok. nr 308 III piętro.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16.07.2015 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 27.08.2015 r.

Rokowania odbędą się w dniu 13.10.2015 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w pok. Nr 308 III piętro, przy udziale uczestników rokowań.

Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,

 • wpłacenia kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,

 • poniesienie kosztów notarialnych,

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Oferent, który wygrał rokowania traci zaliczkę na rzecz Powiatu Świdnickiego.

Zarządowi Powiatu w Świdnicy przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

Warunki rokowań określa ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.
(Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.).

 

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udzielają: - Joanna Pawlak-Bukszyńska i Mieczysław Gajek – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74 85-00-413.

Nieruchomość można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z P. Joanną Pawlak-Bukszyńską  lub P. Mieczysławem Gajkiem.

 


 

Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Miasto Świdnica, oznaczonej jako działka nr 564/2 o pow. 0,2975ha, obręb Zawiszów.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SW1S/00082234/3, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Świdnicy w obrębie Zawiszów, przy ul. Częstochowskiej w obszarze zabudowy usługowo – mieszkaniowej.

Działka częściowo utwardzona, zagospodarowana została jako plac składowy materiałów budowlanych. W granicach działki znajdują się fragmenty ogrodzenia z płyt prefabrykowanych. W części północno wschodniej występuje znaczne zagłębienie terenu przez, które prowadzi rów prawdopodobnie odwadniający przyległe obszary. Nieruchomość w części wschodniej porośnięta częściowo drzewostanem typu: klon, dąb, jesion, wiąz szypułkowy.

Uzbrojenie terenu:  sieć energetyczna i wodociągowa

Nieruchomość położona jest na obszarze nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania znajduje się w strefie „H” – przyrodniczo mieszkaniowej o symbolu U/MN tj. o funkcji głównej jako tereny zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona.

Cena wywoławcza wynosi 280.200,00 zł.

Wadium wynosi 29.000,00 zł.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Obowiązuje postąpienie w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej.

I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31.08.2015 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2015 r. o godz. 10.00, w Starostwie Powiatowym
w Świdnicy, w pok. nr 308 III piętro.

Wadium musi znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Świdnicy w Getin Banku S.A. nr 61 1560 0013 2400 1240 2786 0002 do dnia 05.10.2015 r.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przelane na ich konta niezwłocznie po przetargu.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, powinna przedłożyć aktualną kserokopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do udziału w przetargu.

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione na terenach nie wchodzących w obszar obecnego państwa w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. są zwolnione z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli do dnia 05.10.2015 r. do godz. 12.00 w pok. Nr 308 III piętro w Starostwie Powiatowym w Świdnicy:

 • złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalone dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

 • dostarczą kserokopie dokumentów (zaświadczenie lub decyzja), potwierdzających posiadanie uprawnień do ekwiwalentu - §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).

 • Oryginały w/w dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

 Obowiązkiem nabywcy jest:

 • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,

 • wpłacenie kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,

 • poniesienie kosztów notarialnych,

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, traci on wadium na rzecz Skarbu Państwa.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela:

Robert Szachniewicz -Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74 8500416

Nieruchomość można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z P. Robertem Szachniewiczem.


 

 


 

 |  do góry  |