WSPÓŁPRACA Z NGO

 

 

  

Aktualności z NGO

A A A

 


Program współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

PLIK DO POBRANIA:

 • Uchwała nr XII /120/2019
  Rady Powiatu Świdnickiego
  z dnia 27 listopada 2019
  w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Powołanie Rady Pożytku Publicznego 

W dniu 4 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu Świdnickiego powołał Powiatową Radę Pożytku Publicznego w Powiecie Świdnickim. W skład rady weszli: Przedstawiciele Rady Powiatu: Zbigniew Zduńczyk i Krystian Ulbin, Przedstawiciele Zarządu Powiatu: Zygmunt Worsa i Justyna Krygier, Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych: Krystyna Pilarczyk, Maciej Korłub, Elżbieta Dudziak, Ryszard Kielar i Piotr Wywrot. 


Ważna informacja dla NGO
(20.01.2020)

Szanowni Państwo. 

Informuję, iż zgodnie z § 8. 1. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449):

 1. Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4—9, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

 2. Organ ewidencyjny na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w trybie określonym dla wpisu do ewidencji, dokonuje niezwłocznie zmian danych w ewidencji.

Nawiązując do powyższych zapisów informuję, iż wszelkie zmiany statutu tj.: nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego, celu działania, teren działania, imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i komisji rewizyjnej, dokonuje się na podstawie wniosku klubu. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.

Opłata za wydanie decyzji wynosi 10 zł i należy ją uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Świdnicy: 97 1240 1978 1111 0010 0166 5027 oraz załączyć do wniosku o wpis zmian do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej; uczniowskich klubów.

Z opłaty skarbowej zwolnione są uczniowskie kluby sportowe.

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
(06.11.2019)

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu świdnickiego w 2020 roku. W związku z ogłoszeniem Zarządu Powiatu w Świdnicy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu świdnickiego w 2020 roku zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić poniższe warunki:

 1. Być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Powiatu Świdnickiego bądź osobą wskazaną przez nie.

 2. Złożyć pisemne zgłoszenie na członka ww. Komisji Konkursowej.

 3. Posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.

 4. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można składać w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica, pokój 119, I piętro lub przesłać drogą elektroniczną na adres be@powiat.swidnica.pl do dnia 08.11.2019 roku do godziny 13.00. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Świdnicy w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Zarząd Powiatu w Świdnicy lub osoba przez niego upoważniona powołuje Komisję Konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest bezpłatny.

Do pobrania

 


Informacja dla NGO
(06.11.2019)

Zarząd Powiatu w Świdnicy informuje, że została złożona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019. Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 13 LISTOPADA 2019 r. do Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: justyna.krygier@powiat.swidnica.pl  
Uczniowski Klub Sportowy "Gryf Świdnica" - "Międzynarodowy Turniej Piłkarski dla dzieci SILESIAN WINTER CUP"

https://spswidnica.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite %26value%255B0%255D%3D10405

 


Informacja dla NGO
(21.10.2019)

Zarząd Powiatu w Świdnicy informuje, że została złożona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019. Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 28 października 2019 r. do Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: justyna.krygier@powiat.swidnica.pl  

Stowarzyszenie "Świdnicka Grupa Biegowa" - "Organizacja konkursu dla najlepszej strefy kibica podczas 5. RST Półmaratonu Świdnickiego - 9 listopada 2019 r."

https://spswidnica.bip.e-zeto.eu/bip/229_spswidnica/fckeditor/file//BE/doc08588620191021111544.pdf 

 

 


Informacja dla NGO
(21.10.2019) 

PLIK DO POBRANIA:


Zarząd Powiatu informuje
(04.10.2019)

Zarząd Powiatu w Świdnicy informuje, że została złożona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2019. Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 10 października 2019 r. do Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: justyna.krygier@powiat.swidnica.pl 

link do oferty:

 


OTWARTY KONKURS OFERT
(21.05.2019)


Szkolenie dla NGO
(14.03.2019)

Starostwo Powiatowe w Świdnicy oraz Pan Waldemar Weihs zaprasza na szkolenie dla organizacji pozarządowych w dniu 21 marca 2019 r. godz.15.00 sala nr 225/226 II piętro Starostwo Powiatowe w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7. W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:

 • Jak prawidłowo wypełnić nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego w ramach konkursu ofert i w ramach art. 19a ustawy opp (strona formalna, opis zadania, harmonogram, rezultaty, informacje o oferencie, budżet, inne ważne informacje, oświadczenia, ew. załączniki),

 • Na co zwrócić szczególną uwagę w nowych wzorach umów o realizację zadania publicznego,-

 • Krótka informacja o nowych wzorach sprawozdań z realizacji zadania publicznego,

 • BARDZO WAŻNY obowiązek podpisania sprawozdania finansowego za 2018 r. do dnia 31.03.2019 r.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 20 marca 2019 r. pod nr tel. 74/85-00-439 lub e-mail: justyna.krygier@powiat.swidnica.pl 


Konkurs 19a rozstrzygnięty
(08.03.2019)

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 5 marca rozstrzygnięty został konkurs dla organizacji pozarządowych składających swoje oferty z zakresu kultury, sportu i turystyki, ochrony i promocji zdrowia w ramach artykułu 19a. Poniżej tabele z wynikami konkursu.

PLIKI DO POBRANIA:

OFERTY realizacji zadań publicznych z zakresu:


Oferty złożone w trybie artykułu 19 a.
(22.02.2019)

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość wglądu w oferty złożone przez organizacje pozarządowe w trybie artykułu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2019. Złożone oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w zakładce "ogłoszenia", "oferty w trybie pozakonkursowym (artykuł 19)".


Informacja dla Organizacji Pozarządowych - Wspieraj lokalnie
(22.02.2019)

W związku z przystąpieniem przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy do projektu „Wspieraj lokalnie”, mającego umożliwić organizacjom pożytku publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego, informujemy Państwa o możliwości przygotowania dla Państwa organizacji prezentacji/wizytówki w programie do rozliczeń PIT, który zamieszczony zostanie na naszej stronie internetowej. W czasie rozliczenia podatkowego w programie podatnicy zachęcani będą do przekazywania 1% na rzecz lokalnych OPP, czyli między innymi dla Państwa organizacji.

Poniżej link do dostęp do bezpłatnego programu rozliczeniowego PIT - PITax.pl Łatwe podatki - który ułatwi skuteczne pozyskiwanie 1% podatku na rzecz lokalnych OPP w obszarze Państwa jednostki samorządu terytorialnego.


Informacja dla Organizacji Pozarządowych – konkurs 19a
(31.01.2019)

Zarząd Powiatu w Świdnicy informuje, że organizacje pozarządowe mogą ubiegać się  o dofinansowanie zadań publicznych z budżetu Powiatu Świdnickiego na 2019 rok z zakresu art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do dyspozycji oferentów są następujące środki:

 • 30.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

 • 50.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 • 44.000,00 zł na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Środki te rozdzielone będą bez otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Możliwość wsparcia zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zwana jest trybem uproszczonym lub trybem małych zleceń (trybem małych grantów). W przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchomiany jest on na wniosek organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.

                        Przedmiotowy tryb zlecania zadań ograniczony jest max. wysokością przekazywanej dotacji (do 10 tys. zł), okresem wykonania zadań (do 90 dni) oraz ich zasięgiem terytorialnym (zadania o charakterze lokalnym i powiatowym).

Uprawniony podmiot składa ofertę do Zarządu Powiatu w Świdnicy. Wzór oferty określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 570) – w załączeniu.

Zgodnie z uchwalonym „Programem współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” , pirytowymi zadaniami Powiatu Świdnickiego jest:

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:

- organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu poprzez prowadzenie całorocznego systemu współzawodnictwa sportowego oraz imprez o charakterze otwartym,

- organizowania przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży,

- wspierania działań sportowych promujących Powiat przez LZS, kluby sportowe i UKS,

- wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu.

2) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji w zakresie:

- organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu powiatowym, a w szczególności: przeglądów,

koncertów, występów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych lub cyklicznych  wydarzeń kulturalnych;

- organizacja przedsięwzięć z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania

polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym

uwzględnianiem wydarzeń upamiętniających święta państwowe,

- ochrona dóbr kultury i tradycji, z wyłączeniem realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych,

- realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dzieci i

młodzieży oraz osób starszych i osób niepełnosprawnych,

- organizacja przedsięwzięć prezentujących i promujących amatorski ruch artystyczny,

- organizacja przedsięwzięć upowszechniających, promujących i popularyzujących lokalnych

 twórców i ich twórczość, w tym wydawanie niskonakładowych katalogów dokumentujących

dorobek osób lub realizowanych przedsięwzięć,

- wydawanie niskonakładowych publikacji (w tym katalogów), dokumentujących wiedzę o przeszłości, w dniu dzisiejszym i tradycjach Powiatu oraz zamieszkującej go społeczności

3) zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

a) prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zasad racjonalnego odżywiania

  oraz zaburzeń odżywiania (nadwaga, otyłość, anoreksja, bulimia),

b) organizowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców powiatu:

- działania na rzecz osób szczególnie w wieku senioralnym, chorych i niepełnosprawnych,

- edukacja w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej,

- realizacja zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS,

- wspieranie działań z zakresu uzależnień,

- organizowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia psychicznego,

- organizowanie imprez środowiskowych promujących zdrowy styl

życia.

c) wspieranie osób starszych poprzez umożliwienie korzystania z nowoczesnych technologii

przeciwdziałających e-wykluczeniu (trening pamięci z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego,

który posiada Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy umożliwiający pracę na pięciu stanowiskach komputerowych).

d) działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej,

e) prowadzenie konsultacji i poradnictwa przez lekarzy specjalistów, pielęgniarki i położne dla

noworodków i dzieci w wieku 0 – 6 lat, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwoju oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 25 roku życia.

Prosimy o składanie propozycji ofert do dnia 14 lutego 2019 r. do godz. 14.00 w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego   w Świdnicy p. 119. Pozwoli nam to na sprawne przeprowadzenie procedury.

Poniżej - prezentacja UMWD ułatwiająca napisanie oferty w trybie 19a (strony od 35 do 40)

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Organizacje_pozarzadowe/punkty/ Prezentacja_UMWD_WZORY_Oferta_SPRAWOZDANIE.pdf

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
(23.01.2019)

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. W związku z ogłoszeniem Zarządu Powiatu w Świdnicy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

 1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić poniższe warunki:

 1. Być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Powiatu Świdnickiego bądź osobą wskazaną przez nie.

 2. Złożyć pisemne zgłoszenie na członka ww. Komisji Konkursowej.

 3. Posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.

 4. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 1. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można składać w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica, pokój 119, I piętro lub przesłać drogą elektroniczną na adres be@powiat.swidnica.pl do dnia 25.01.2019 roku do godziny 13.00.
  Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

 2. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Świdnicy w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

 4. Zarząd Powiatu w Świdnicy lub osoba przez niego upoważniona powołuje Komisję Konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

 5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest bezpłatny.

Do pobrania:


Informacja dla NOG – konkurs
(10.01.2019)

Zarząd Powiatu w Świdnicy, na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2019 roku, podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

W załączniku, do pobrania, szczegółowe zasady dotyczące składania oferty:


KOMUNIKAT STAROSTY ŚWIDNICKIEGO 
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PLIKI DO POBRANIA:


Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
(23.01.2019)  

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. W związku z ogłoszeniem Zarządu Powiatu w Świdnicy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

 1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić poniższe warunki:

 1. Być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Powiatu Świdnickiego bądź osobą wskazaną przez nie.

 2. Złożyć pisemne zgłoszenie na członka ww. Komisji Konkursowej.

 3. Posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.

 4. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 1. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można składać w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica, pokój 119, I piętro lub przesłać drogą elektroniczną na adres be@powiat.swidnica.pl do dnia 25.01.2019 roku do godziny 13.00.
  Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

 2. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Świdnicy w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

 4. Zarząd Powiatu w Świdnicy lub osoba przez niego upoważniona powołuje Komisję Konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

 5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest bezpłatny.

 

Do pobrania:


Informacja dla NOG – konkurs
(10.01.2019)

Zarząd Powiatu w Świdnicy, na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2019 roku, podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

W załączniku, do pobrania, szczegółowe zasady dotyczące składania oferty:

 


Informacja dla Organizacji Pozarządowych
(04.12.2018)

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w trybie 19a, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji została złożona następująca oferta.

Szczegóły dotyczące złożonej oferty znajdują się pod następującym linkiem:

 


Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
(13.11.2018)

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu świdnickiego w 2019 roku.

W związku z ogłoszeniem Zarządu Powiatu w Świdnicy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu świdnickiego w 2019 roku zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

 1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić poniższe warunki:
  1) Być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Powiatu Świdnickiego bądź osobą wskazaną przez nie.
  2) Złożyć pisemne zgłoszenie na członka ww. Komisji Konkursowej.
  3) Posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.
  4) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 2. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można składać w Biurze ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica, pokój 119, I piętro lub przesłać drogą elektroniczną na adres be@powiat.swidnica.pl do dnia 09.11.2018 roku do godziny 13.00.
  Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia, których podmiot występuje.

 3. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Świdnicy w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

 5. Zarząd Powiatu w Świdnicy lub osoba przez niego upoważniona powołuje Komisję Konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

 6. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest bezpłatny.

Do pobrania


Rozstrzygnięcie konkursu na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie" w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.
(07.11.2018)

 

 Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej 
(08.10.2018)

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie"

W związku z ogłoszeniem Zarządu Powiatu w Świdnicy otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie" zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

 1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić poniższe warunki:
  1) Być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Powiatu Świdnickiego bądź osobą wskazaną przez nie,
  2) Złożyć pisemne zgłoszenie na członka ww. Komisji Konkursowej.
  3) Posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.
  4) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

 2. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można składać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica, pokój 315, III piętro lub przesłać drogą elektroniczną na adres zd@powiat.swidnica.pl do dnia 11 października 2018 r. do godziny 15.00 .
  Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia, których podmiot występuje.

 3. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, komisja będzie działała bez udziału ww. osób zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Świdnicy w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

 5. Zarząd Powiatu w Świdnicy lub osoba przez niego upoważniona powołuje Komisję Konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej.

 6. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest bezpłatny.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Informacja dla Organizacji Pozarządowych
(20.08.2018)

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w trybie 19a, z zakresu turystyki i krajoznawstwa została złożona następująca oferta.

Szczegóły dotyczące złożonej oferty znajdują się pod następującym linkiem:

 


Informacja dla Organizacji Pozarządowych
(13.06.2018)

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w trybie 19a, z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, zostały złożone następujące oferty.

Szczegóły dotyczące złożonych ofert znajdują się pod następującym linkiem:


 


 

 |  do góry  |